Tìm hiểu cấu trúc thư mục | Laravel

Giới thiệuThư mục gốc (10)Thư mục appThư mục bootstrapThư mục configThư mục databaseThư mục publicThư mục resourcesThư mục routesThư mục storageThư mục...